STATUT

 
PRZEDSZKOLA NR 127
PODSTAWA PRAWNA:
      Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256 , poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.
      Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).
      Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, 1198, z 2015r. poz. 357, 1268 i 1418 oraz z 2016r. poz. 668 i 1010) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.
      Kodeks Pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami).
      Konwencja o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991r. Nr 120 poz. 526 i 527).
Rozporządzenie MEN z dnia 9 lutego 2007r. (Dz. U. z 2007r. nr 35 poz. 222) zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U 2013 nr 532).
Rozporządzenia MEN z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U z 2016 poz 895).

Ustawa z dnia 11 marca 2013r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594).
Uchwała Nr XVII/204/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29.09.2015 w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

Rozporządzenie MEN z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego.
Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.
Rozporządzenie MEN z dnia 8 lipca 2014. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2014 poz. 909).
Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych dokumentów szkolnych (Dz. U. Nr 97 poz. 624).
 
ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY PEDAGOGICZNEJ NR …/2016/2017
Z dnia ……………
.
 
§ 1
1. Przedszkole nr 127 zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.
2. Siedziba przedszkola znajduje się na Osiedlu Pod Lipami 102 w Poznaniu.
3. Pełna nazwa używana przez przedszkole brzmi:
 
Przedszkole nr 127
Osiedle Pod Lipami 102
61 – 631 Poznań
Tel: 61 8200753
e-mail: p127@poznan.interklasa.pl

 
§ 2


1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:
a. udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
b. wspomaganie i ukierunkowywania rozwoju dziecka,
c. umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

2. Celem wychowania przedszkolnego, zgodnie z podstawą programową, jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

3. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

4. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest w planie rozwoju placówki i w planach pracy poszczególnych oddziałów.

5. Przedszkole organizuje dodatkowe zajęcia z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

6. Przedszkole realizując zadania uwzględnia przede wszystkim:

a. zapewnienie opieki i wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
b. współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowanie do nauki w szkole,
c. uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
d. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągnięcia celów, podejmowanie odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,
e. rozwijanie wrażliwości moralnej,
f. kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie zrozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka, w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
g. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
h. rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwijania wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
i. zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych,

7. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowuje metody i sposób oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
a. w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieciom przedszkole określa zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:
b. dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub prawnych opiekunów,
c. rodzice lub prawni opiekunowie mogą upoważnić na piśmie inną dorosłą osobę do przyprowadzania i odbierania dziecka,
d. szczegółowe zasady dotyczące przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola określa obowiązujący w przedszkolu Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci.

8. Przedszkole może prowadzić innowację pedagogiczną, polegającą na nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych, mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola.

9. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przedszkola:
a. opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w przedszkolu sprawują nauczyciele, w wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad dziećmi może sprawować inny pracownik przedszkola wyznaczony przez dyrektora,
b. rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w ciągu całego dnia i ich różnorodność, w tym pobyt w ogrodzie przedszkolnym,
c. dzieci mają zapewniony codzienny odpoczynek w określonej formie: dzieci młodsze – leżakowanie, dzieci starsze – zajęcia relaksacyjne i wyciszające,
d. zapewnia się codzienny pobyt na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe,
e. sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie oraz:
 
     a) w salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18ºC, w przypadku niższej temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza zajęcia na czas oznaczony i powiadamia o tym organ prowadzący,

     b) dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia, jeśli temperatura zewnętrzna, mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi – 15ºC lub jest niższa, a także w przypadku wystąpienia na danym terenie zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci,
     c) stoliki, krzesełka i wyposażenie sal dostosowane są do wzrostu dzieci i rodzaju ich działalności.

10. Dzieci na pobyt całodzienny korzystają z posiłków przygotowanych w przedszkolu, zgodnie z normami żywieniowymi i estetycznie podanych; korzystanie z posiłków przez dzieci na pobyt skrócony oraz przez dzieci alergiczne, uzgadniane jest indywidualnie z rodzicami (opiekunami) dziecka, z uwagi na zapewnienie prawidłowej organizacji pracy przedszkola.

11.Wobec wychowanków na terenie placówki nie są stosowane żadne zabiegi medyczne oraz nie podaje się żadnych leków z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej.

12. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do powiadomienia o tym nauczycielki lub dyrektora placówki i po każdej chorobie zakaźnej, a także po długotrwałej chorobie (powyżej 10 dni roboczych) przedłożyć zaświadczenie o zdolności dziecka do uczęszczania do przedszkola.

13. Rodzice (opiekunowie) dziecka zobowiązani są dostarczyć w pierwszym tygodniu roku szkolnego nauczycielowi z grupy, do której uczęszcza dziecko oświadczenia o stanie zdrowia dziecka. 

14. Zasady sprawowania opieki w czasie zajęć poza terenem przedszkola:
a. w trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z osobą pomagającą, którą może być inny pracownik przedszkola. Na 1 osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 10 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów,
b. osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej i rekreacyjnej (spaceru) jest nauczyciel,
c. każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek i spacerów obowiązującym w przedszkolu,
d. z w/w regulaminem są zapoznani rodzice (opiekunowie) oraz każdorazowo, bezpośrednio przed wycieczką, regulamin winien być omawiany z uczestniczącymi w niej dziećmi,
e. wycieczka musi być zgłoszona-karta wycieczki i odnotowana w zeszycie wyjść.

15. W trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o zachowaniu bezpieczeństwa oraz o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem w teren;
a. przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego teren musi być sprawdzony przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola,
b. jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się na nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola,
c. teren zabaw wokół budynku przedszkola musi być ogrodzony,
d. ze względu na bezpieczeństwo dzieci i dbałość o sprzęt, ogród przedszkolny jest miejscem zabaw tylko dla wychowanków Przedszkola nr 127 przebywających tam z nauczycielem w godzinach pracy przedszkola. Ogród jest zamykany i obowiązuje zakaz wstępu dla wszystkich osób nieupoważnionych.

16. Jeżeli przerwa w działalności przedszkola trwa co najmniej dwa tygodnie, dyrektor dokonuje kontroli całego obiektu i terenu wokół niego pod kątem bezpieczeństwa. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

17. W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w przedszkolu nauczycielka zobowiązana jest:
a. udzielić pierwszej pomocy, a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe,
b. powiadomić rodziców (opiekunów) dziecka,
c. niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola,
d. o zaistniałym zdarzeniu poinformować nauczycielkę zmienniczkę,
e. dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty, a w przypadku zbiorowego zatrucia zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

18. Dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała lub doraźna pomoc materialna, może być taka pomoc udzielona w następujący sposób:
a. dyrektor przedszkola może o taką pomoc wystąpić do właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka, Ośrodka Pomocy Rodzinie,
b. o udzielenie pomocy zwraca się osobiście do OPR rodzic lub opiekun; dyrektor przedszkola zobowiązany jest w tym przypadku do udzielenia wszechstronnej informacji lub pomocy w załatwieniu sprawy,
c. jednorazowej pomocy może udzielić, na wniosek zainteresowanego rodzica lub opiekuna dziecka, Rada Rodziców z własnych środków lub organizując akcje na rzecz będącego w potrzebie.

19. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu polega na:
a. rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych,
b. wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych,
c. rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz rodziców.

20. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szczególności dzieciom:
 • niepełnosprawnym
 • niedostosowanym społecznie
 • zagrożonym niedostosowaniem społecznym
 • ze specyficznym trudnościami w uczeniu się
 • z zaburzeniami komunikacji językowej
 • z chorobami przewlekłymi
 • z niepowodzeniami edukacyjnymi
 • z zaniedbań środowiskowych wynikających z trudnych warunków bytowych rodziny
 • z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą
21. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
 • dziecka
 • rodziców dziecka
 • dyrektora przedszkola
 • nauczyciela, lub specjalisty
 • poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym specjalistycznej
 • pomocy nauczyciela
 • pracownika socjalnego
 • asystenta rodziny
 • kuratora sądowego
22. W przedszkolu pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:
 • zajęć rozwijających uzdolnienia
 • zajęć specjalistycznych korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym,
 • porad i konsultacji
23. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
 • rodzicami dzieci
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi
 • placówkami doskonalenia nauczycieli
 • innymi przedszkolami, szkołami i placówkami
 • organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci

24. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

 
 
25. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników do 5.
 • Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy. Liczba uczestników wynosi do 4.
 • Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizowane są dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć do 10.

26. Zadania osób zaangażowanych w realizację pomocy psychologiczno- pedagogicznej:

Zadania terapeuty:
 • udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • informuje dyrektora przedszkola o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną
 • prowadzi działania diagnostyczne dotyczące poszczególnych dzieci w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
 • wspiera mocne strony dziecka
 • podejmuje działania, których celem jest minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych oraz zapobieganie zaburzeniom zachowania
 • realizuje różnych formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • prowadzi terapię indywidualną i grupową
Zadania logopedy:
 • udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • informuje dyrektora przedszkola o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną
 • prowadzi diagnozowanie logopedyczne
 • udziela pomocy logopedycznej poprzez prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej
 • podejmuje logopedyczne działania profilaktyczne
 • współpracuje z najbliższym środowiskiem ucznia
Zadania nauczyciela:
 • udzielają dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka i planują sposób ich zaspokojenia
 • prowadzą obserwację pedagogiczną, którą w roku poprzedzającym pójście dziecka do szkoły zakańczają analizą i oceną jego gotowości do podjęcia nauki w szkole
 • informują dyrektora przedszkola o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną
Zadania dyrektora:
 • organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną
 • ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane
 • informuje na piśmie rodziców dziecka o ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin
 • decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy na podstawie wcześniejszej oceny efektywności tej pomocy
Zadania zespołu:
uchylone

27. Celem udzielanej rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
 • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 • rozwijanie ich umiejętności wychowawczych
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom w formie:
 • porad
 • konsultacji
 • warsztatów i szkoleń

Rodzice są informowani:
 • o ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne zajęcia będą realizowane

Rodzice dziecka mają prawo:
 • wnioskować o udzielenie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 
§ 3
 1. Organami przedszkola są:
 1. Dyrektor przedszkola
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Rada Rodziców
 1. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym Statutem (Regulamin Rady Pedagogicznej) i działa na jego podstawie.
 2. W przedszkolu powołano Radę Rodziców, która uchwaliła regulamin swojej działalności (Regulamin Rady Rodziców). Rada Rodziców jest powoływana corocznie na pierwszym zebraniu rodziców, a jej członkowie, co najmniej po jednym z każdej z grup, wybierani są w tajnym głosowaniu.
 3. Dyrektor wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.
 4. Postępowanie w sprawie, o której mowa w pkt 4 określają odrębne przepisy.
 5. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz, jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.
 6. Zadania dyrektora są następujące:
 1. Sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny nauczycieli
 2. Planuje i organizuje pracę placówki przedszkolnej z uwzględnieniem bieżących potrzeb, ustalanie sposobu wykonania planu, dokumentowania oraz wykorzystania wyników
 3. Przygotowuje arkusz organizacji pracy przedszkola i przedstawia go organowi prowadzącemu
 4. Wspomaga nauczyciela w jego karierze zawodowej, inspiruje do podnoszenia kwalifikacji i jakości pracy nauczycieli
 5. Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci przez aktywne działania prozdrowotne
 6. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej, realizuje jej uchwały
 7. Wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa 
  i powiadamia o tym stosowne organy
 8. Dopuszcza do użytku na wniosek nauczyciela lub nauczycieli program wychowania przedszkolnego
 9. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki oraz ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie
 10. Organizuje obsługę administracyjną, finansową i gospodarczą
 11. Ponosi odpowiedzialność za BHP w placówce
 12. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz pracowników przedszkola
 13. Przyznaje nagrody oraz wymierza kary pracownikom przedszkola
 14. Współpracuje z Radą Pedagogiczną oraz rodzicami, w tym z Radą Rodziców koordynując pracę organów przedszkola zapewniając im swobodne działanie zgodnie z prawem i zapewniając komunikację między nimi
 15. Współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników
 16. Prowadzi dokumentację kancelaryjno-archiwalną i finansową zgodnie 
  z obowiązującymi przepisami
 17. Powiadamia dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka o spełnianiu przez nie obowiązku przedszkolnego w przedszkolu
 18. Organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci z przedszkola
 19. Wykonuje inne zadania wynikające z odrębnych przepisów
 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola
 2. W skład RP wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu
 3. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu
 4. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą w szczególności:

  a. Zatwierdzanie planów pracy przedszkola.
  b. Opiniowanie programów.
  c. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych.
  d. Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
  e. Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy przedszkola.
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje:

  b. Projekt planu finansowego placówki.
  b. Wnioski o nagrody, wyróżnienia i odznaczenia.
  c. Organizację pracy placówki.
  d. Propozycje dyrektora w spr. przydziału nauczycielom stałych zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-opiekuńczych.
 1. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem.
 2. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.
 3. Nauczycieli i inne osoby obecne na posiedzeniu obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzeń Rady. Informacje dotyczące dziecka mogą być bezpośrednio udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
 4. Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do Kuratora Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce.
 5. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola;
  1. funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola,
  2. członkowie rady wybierane są w tajnym głosowaniu co roku podczas zebrania organizacyjnego na początku roku szkolnego po jednym przedstawicielu z każdej grupy.
 6. Rada Rodziców może występować do dyrektora przedszkola i innych organów przedszkola, organu prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola, a w szczególności:
  1. Przedstawienia swojej opinii dotyczącej oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o dokonanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.
 7. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 8. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.
§ 4
1. Statut przedszkola określa organizację przedszkola, z uwzględnieniem § 5-7.
§ 5
 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 2. Rodzeństwo w zbliżonym wieku może przebywać w oddziale razem.
 3. Liczba dzieci w oddziałach: do 25.
 4. Liczba miejsc w Przedszkolu do 145.
 5. Do przedszkola przyjmowane są dzieci zdrowe, personel przedszkola nie podaje żadnych leków, ani w przypadku stwierdzenia choroby przewlekłej, ani na doraźną prośbę rodzica czy opiekuna.
 6. W chwili obecnej nie ma możliwości przyjmowania dzieci niepełnosprawnych.
 
§ 6
 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego dopuszczanych do użytku przez dyrektora na wniosek nauczyciela lub nauczycieli. Dyrektor przed dopuszczeniem programu może zasięgnąć opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu.
 2. Godzina zajęć trwa 60 minut. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno – wyrównawczych trwa 45 minut.
 3. Przedszkole na wniosek rodziców organizuje naukę religii. W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.
 4. Czas zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności umuzykalniających, nauki języka obcego, religii i gimnastycznych jest dostosowany do możliwości rozwojowych i percepcyjnych dziecka i wynosi: dla dzieci w wieku 3, 4 lat około 15 minut, dla dzieci w wieku 5 i 6 lat około 30 minut.
 5. Rodzice pokrywają koszty wycieczek, biletów i innych imprez dla dzieci, aby wzbogacić ofertę edukacyjną i rozrywkową dla dzieci.
 
§ 7
 1. Przedszkole jest placówką sześciooddziałową.
 2. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:
  1. Sale zajęć dla poszczególnych oddziałów
  2. Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze
  3. Kuchnię
  4. Szatnie
  5. Pokój logopedyczny i nauczycielski (bibliotekę)
 3. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku i możliwości dzieci.
 4. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.
§ 8
 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki określa arkusz organizacji pracy przedszkola opracowany przez dyrektora.
 2. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący.
 3. W arkuszu określa się czas pracy oddziałów, liczbę dzieci, liczbę pracowników, ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący, terminy przerw w pracy przedszkola.
§ 9
Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny, założeń programowych oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).
6.00
Godzina otwarcia przedszkola
6.00 – 8.00
Sytuacje edukacyjno – wychowawcze organizowane przez dzieci oraz inspirowane przez nauczyciela o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach. Sytuacje integracyjne, higieniczne, zdrowotne, porządkowe itp., zabawy swobodne, ćwiczenia poranne
8.30
Śniadanie
9.00 – 11.30
Stwarzanie sytuacji edukacyjnych przez nauczyciela, realizacja szczegółowych założeń programowych, spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym
11.30
Drugie śniadanie
11.45 – 13.00
Odpoczynek (grupy młodsze – sen, grupy starsze – zajęcia relaksacyjne). Zajęcia edukacyjne, praca indywidualna, zabawy i gry na świeżym powietrzu, zabawy swobodne
13.00
Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne i porządkowe, obiad
14.00 – 17.00
Kontynuowanie niektórych zadań podjętych w ciągu dnia, praca o charakterze kompensacyjnym, stymulującym rozwój, zadania dla dziecka zdolnego, wspólne zabawy ruchowe w sali lub na powietrzu, zadania porządkowe i zabawy swobodne
Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad oddziałem ustala szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci
 
 
§ 10
 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalanych przez organ prowadzący, zgodnie z ust.3.
 2. Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku od 6.00 do 17.00 tj. 11 godzin dziennie. Czas ten przeznaczony jest na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.Realizacja Podstawy Programowej odbywa się od godz. 8.00 do godz. 13.00. Czas pracy przedszkola może być wydłużony lub skrócony zależnie od potrzeb rodziców dzieci za zgodą organu prowadzącego.
 3. Przerwa wakacyjna trwa jeden miesiąc i zatwierdzana jest przez organ prowadzący przedszkole na wniosek dyrektora przedszkola. W szczególnych przypadkach, np. remont generalny przedszkola za zgodą organu prowadzącego przedszkole może być zamknięte przez dwa miesiące.
 4. W czasie planowanej przerwy dzieci mają zapewnioną opiekę w najbliższym przedszkolu.
 5. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określanej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 6. Wysokość opłaty za świadczenia z zakresu wychowania i nauczania wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego ustala bieżąca uchwała Rady Miasta Poznania.
  1. Zgodnie z uchwałą RM obowiązują opłaty godzinowe za przedszkole za każdą godzinę przebywania dziecka w przedszkolu do godz. 8.00 i po godzinie 13.00 zgodnie ze stawkami przyjętymi w uchwale.
  2. Rodzice podpisują z przedszkolem porozumienie w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Poznań. Porozumienie określa szczegółowo zasady pobierania opłat za zadeklarowane godziny uczęszczania dziecka do przedszkola. Według postanowień umowy obliczana jest opłata, którą rodzice lub opiekunowie zobowiązani są uiścić do dnia 15-go każdego miesiąca. Opłata ta jest powiększona o stawkę żywieniową jak w pkt 8.
 7. W/w opłata godzinowa za przedszkole podlega zwrotowi za dni nieobecności dziecka w przedszkolu w kolejnym miesiącu wg szczegółowych postanowień umowy.
 8. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. Wysokość opłaty za żywienie ustalana jest przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym. Rodzice poinformowani zostają o wysokości opłaty na pierwszym zebraniu informacyjnym. Rodzice ponoszą koszty wyżywienia w 100%.
 9. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwraca się stawkę żywieniową pomnożoną przez liczbę dni nieobecności.
 10. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest z góry za dany miesiąc w terminach ustalonych na początku każdego roku szkolnego, nie później jednak niż do 15 każdego miesiąca.
 11. Odpisy za wyżywienie i stawka godzinowa w przypadku nieobecności dziecka zwracane są za miesiąc z dołu.
 12. W czasie wakacji rodzice regulują opłatę za pobyt dziecka w tym przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko w danym miesiącu.
 13. Wszystkie dzieci przyjęte do przedszkola mogą podlegać ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszt ubezpieczenia pokrywają w całości rodzice.
 
§ 11
 1. Statut określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole z uwzględnieniem przepisów § 12-15.
 2. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracyjno – obsługowi.
 3. Stanowiska administracyjne to:
  1. Księgowa - ½ etatu
  2. Specjalista do spraw płac – ½ etatu
 4. Stanowiska obsługowe to:
  1. Intendent – 1 etat
  2. sekretarka – 1 etat
  3. Kucharka – 1 etat
  4. Pomoc kuchenna – 1,5 etatu
  5. Woźne oddziałowe – 5,5 etatów
  6. robotnik do spraw ciężkich – 1 etat
 5. Podstawowym zadaniem pracowników administracyjno – obsługowych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 6. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnym pracownikom ustala dyrektor. Zakresy tych obowiązków znajdują się w teczkach osobowych pracowników.
 7. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.
§ 12
 1. W przedszkolu nie zostało utworzone stanowisko zastępcy dyrektora.
§ 13
1.Dyrektor powierza każdy oddział opiece:
a. jednego nauczyciela w przypadku pięciogodzinnego czasu pracy oddziału,
b. dwóch nauczycieli w przypadku, gdy oddział funkcjonuje dłużej niż pięć godzin dziennie.

2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.

3.W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
4. W przedszkolu zatrudnieni mogą być także specjaliści prowadzący z dziećmi zajęcia logopedyczne, gimnastykę korekcyjną w ilości godzin określonych przez organ prowadzący i za jego zgodą przez zatwierdzenie arkusza organizacyjnego na dany rok szkolny.

§ 14
 1. W przedszkolu nie tworzy się oddziałów integracyjnych.
 2. W sytuacji, w której zaistnieje zapotrzebowanie na utworzenie takich odzdziałów zatrudnieni będą nauczyciele posiadający specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjaliści prowadzący zajęcia rewalidacyjne.
§ 15
 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
 3. Do zakresu zadań nauczyciela należy:
  1. Odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece, czuwanie nad ich zdrowiem i utrzymanie czystości osobistej
  2. Nie pozostawianie dzieci bez opieki osoby dorosłej
  3. Kontrolowanie miejsca przebywania dzieci
  4. Usuwanie nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu dzieci
  5. Przerwanie zajęć gdy zostaną zauważone jakiekolwiek nieprawidłowości mogące wpływać na bezpieczeństwo dzieci
  6. Udzielenie dziecku pierwszej pomocy, a także podjecie dalszych działań, powiadomienie dyrektora, rodziców, zmienniczki itp.
  7. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji: dziennika zajęć z bieżącą frekwencją, dokumentów niezbędnych do awansu zawodowego, planów miesięcznych, kart obserwacji, ankiet, innych wg. ustaleń RP
  8. Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami w celu poznania potrzeb rozwojowych dziecka, wypracowania wspólnych form działania wspierających rozwój dziecka
  9. Informowania rodziców o prowadzonej pracy dydaktyczno- wychowawczej przez podawanie aktualnych tematów kompleksowych i innych informacji na tablicy ogłoszeń
  10. Organizowanie zebrań z rodzicami
  11. Współpraca z Radą Rodziców
  12. Współpraca ze środowiskiem
  13. Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania
  14. Doskonalenie swoich umiejętności, podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, naradach itp.
  15. Stosowanie nabytej wiedzy w praktyce
  16. Czuwanie nad całością urządzeń, inwentarzem placówki
  17. Przestrzeganie dyscypliny pracy: podpisywanie list obecności (dziennik), usprawiedliwianie nieobecności drukiem L – 4, wpisywanie wyjść do zeszytu, nie prowadzenie prywatnych rozmów przez telefon i nie przyjmowanie prywatnych wizyt
  18. Pełnienie zastępstwa z dyrektora w przypadku zlecenia tej czynności
  19. Zachowanie tajemnicy służbowej
  20. Wykonanie prac zlecanych każdorazowo przez dyrektora przedszkola
 1. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i utrzymuje kontakt z jego rodzicami w celu:
  a. Poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka.
  b. Ustalenia form współpracy w działaniach wychowawczych wobec dzieci.
  c. Włączenia ich w działania przedszkola.
 2. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych wustawie z 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.553 z późniejszymi zmianami).
 3. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 4. Rodzice mają prawo do:
  a. Znajomości zadań, o których mowa w pkt. 3.
  b. Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli czy psychologa w rozpoznaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz o doborze metod udzielania pomocy dziecku.
  c. Otrzymania informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej do konca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może podjąć naukę w szkole podstawowej.
  d. Wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi przedszkola uwag i wniosków z obserwacji pracy przedszkola.
  e. Wyrażania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną.
 5. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
  a. Przestrzeganie niniejszego statutu.
  b. Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej.
  c. Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory, pomoce.
  d. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub upoważnienie do tego innej osoby zapewniającej dziecku bezpieczeństwo.
  e. Terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.
  f. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
  g. Załatwiania wszystkich spraw dotyczących dziecka, organizacji pracy przedszkola, przekazywania uwag w kulturalnej formie, w rozmowie z nauczycielem lub dyrektorem bez obecności dzieci. Niedopuszczalne jest prowadzenie z nauczycielami dyskusji na sali, w obecności dzieci gdyż zaburza to komfort funkcjonowania i poczucie bezpieczeństwa wychowanków.
  h. Wypełniania wszelkich koniecznych dokumentów zgodnie z prawdą. Umowy, zgody, upoważnienia, zapoznanie się z regulaminami itp. muszą być podpisywane przez oboje rodziców (opiekunów prawnych).

 6. Formy współpracy z rodzicami:
  a. Zebrania grupowe.
  b. Spotkania ze specjalistami.
  c. Konsultacje i rozmowy indywidualne.
  d. Kąciki dla rodziców.
  e. Zajęcia otwarte organizowane przez nauczycielki poszczególnych oddziałów.
  f. Uczestnictwo w imprezach organizowanych przez przedszkole.
  g. Prezentowanie prac dzieci.
  h Inne formy współpracy.
 7. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji i dyskusji organizowane są w przedszkolu na początku roki szkolnego i później wg potrzeb na wniosek nauczycieli lub rodziców. 

§ 16
 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3 do 6 lat.
 2. Wychowanie przedszkolne obejmuje wspomaganie rozwoju i wczesną edukację dzieci od 3 roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie I.
 3. Jeśli przedszkole nie zatrudnia specjalisty, wskazuje placówkę, w której organizowane są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 5. Rekrutacja do przedszkola odbywa się zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rekrutacji.
 6. W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązują kryteria określone w art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty tzw. Kryteria ustawowe oraz kryteria określone w uchwale Rady Miasta Poznania na drugi etap postępowania rekrutacyjnego w bieżącym roku szkolnym.
 7. Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Przedszkole stwarza ku temu odpowiednie warunki.
 8. Obowiązek, o którym mowa w pkt.7 rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 9. W przypadkach uzasadnionych ważnymi względami np. zdrowotnymi rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone.
 10. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.
 11. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
  1. Swobody myśli, sumienia i wyznania
  2. Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny umysłu
  3. Zabawy i działania w bezpiecznych dla swojego zdrowia i życia warunkach
  4. Różnorodnego, prawidłowo prygotowanego otoczenia, które będzie pozytywnie wpływać na jego rozwój
  5. Przebywania w spokojnej, pogodnej i życzliwej atmosferze z absolutnym wykluczeniem pośpiechu oraz możliwości spokoju i odizolowania się, gdy tego potrzebuje
  6. Rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, indywidualnych możliwości i potrzeb oraz własnego tempa rozwoju
  7. Wszechstronnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym
  8. Prawa do wyboru zadań i sposobu ich rozwiązywania
  9. Do swobodnej niczym niezakłóconej zabawy i wyboru towarzysza zabaw
  10. Badania i eksperymentowania oraz nagradzania za włożony trud i wysiłek
  11. Współdziałania z innymi, aktywnego kształtowania kontaktów społecznych
  12. Posiadania obok siebie osób odpowiedzialnych, kompetentnych i zaangażowanych, do których zawsze może zwrócić się o pomoc
  13. Codziennego pobytu na powietrzu, snu i wypoczynku
  14. Formulowania własnych ocen, zadawania trudnych pytań, na które powinno uzyskać rzeczowe, zgodne z prawdą odpowiedzi
  15. Zdrowego jedzenia
  16. Poszanowania własności
  17. Doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa)
  18. Niepowodzeń, niewiedzy, tajemnicy, radości
 12. Dzieci w przedszkolu mają obowiązek:
  1. Przestrzegania reguł zawartych w regulaminach przez siebie stworzonych
  2. Przestrzegania norm zwyczajowych przyjętych w przedszkolu
  3. Dbania o porządek
  4. Dbania o stan gier i zabawek
  5. Pomagania sobie nawzajem
 13. Dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
  1. Systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole (do dwóch miesięcy). Skreślenie może nastąpić w ostatnim dniu drugiego miesiąca zaległości.
  2. Nieobecności dziecka
   • Ponad dwa tygodnie w przypadku dziecka nowoprzyjętego do przedszkola
   • Nieobecności dziecka w przedszkolu przez kolejne 14 dni kalendarzowych bez powiadomienia przedszkola. Wykreślenie może nastąpić po kolejnych 14 dniach kalendarzowych
   • Nieobecności dziecka przez kolejne 30 dni kalendarzowych z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy.
  3. Zachowań dziecka, które zagraża bezpieczeństwu innych dzieci, a rodzice odmawiają współpracy z Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną
  4. Nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu
 14. Automatyczne wykreślenie dziecka z przedszkola następuje w wypadku odmówienia przez rodziców/opiekunów prawnych wprowadzenia zmian do umowy w zakresie czasu pobytu dziecka w przedszkolu po 3-krotnym przekroczeniu w ciągu miesiąca liczby zadeklarowanych godzin dziennego pobytu. Wykreślenie dziecka nastąpi w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastapiła trzykrotna rozbieżność.

§ 17
 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy
 3. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami
 4. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców.
Postanowienia końcowe
 1. Zmian w statucie dokonuje Rada Pedagogiczna w formie uchwały.
 
Data uchwalenia 30.08.2016                                                                                                Rada Pedagogiczna