REGULAMIN PRZEDSZKOLA NR 127 
 
 
W POZNANIU

ZAWIERAJĄCY ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

&1

1.    Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub prawnych opiekunów.

&2

1.    W przypadku odbioru dzieci przez inne osoby pełnoletnie (dziadkowie, sąsiedzi, rodzeństwo itp.) obowiązuje pisemne upoważnienie zawierające dane osoby upoważnionej do odbioru dziecka, a więc: imię, nazwisko, numer PESEL oraz termin, na jaki upoważnienie jest przez rodziców wydawane.
2.    Decyzja o upoważnieniu osoby trzeciej do odbioru dziecka z przedszkola powinna być podpisana przez oboje rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.
3.    Pisemne upoważnienie od rodziców lub opiekunów należy przedstawić nauczycielowi lub dyrekcji przedszkola.
4.    Upoważnienie może być anulowane przez rodziców lub opiekunów poprzez złożenie pisemnego oświadczenia zawierającego dane osoby, której upoważnienie ma być odebrane, a także datę podjęcia przez rodziców czy opiekunów tej decyzji. 
5.    Oświadczenie o woli rezygnacji z upoważnienia danej osoby do odbioru dziecka z przedszkola należy złożyć nauczycielowi lub dyrekcji przedszkola.
6.    Dzieci z przedszkola oddawane są pod opiekę osób trzeźwych, których zachowanie nie wzbudza niepokoju personelu przedszkola.

&3

1.    Rodzice lub prawni opiekunowie nie mogą upoważnić do odbierania dziecka z przedszkola osobę niepełnoletnią. Nie wydaje się dzieci z przedszkola osobom poniżej 18 lat.
2.    Dopuszcza się możliwość nie wydania dziecka z przedszkola pod opiekę osobie, której zachowanie wzbudza niepokój personelu przedszkola. 
O sytuacji takiej zostaje powiadomiona dyrekcja, która podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu.

&4

W nagłych losowych przypadkach, gdy zachodzi potrzeba odebrania dziecka przez osobę nieupoważnioną wcześniej pisemnie przez opiekunów dziecka, dopuszcza się możliwość wydania dziecka pod następującymi warunkami:
1.    Osoba przychodząca po dziecko jest pełnoletnia i udostępni nauczycielowi lub dyrekcji dokument pozwalający poza wszelką wątpliwość stwierdzić jej tożsamość.
2.    Rodzice lub opiekunowie dołożą wszelkich starań, aby uprzedzić personel przedszkola o zaistniałej sytuacji telefonicznie podając dane osoby, która po dziecko przyjdzie. Personel nie może wydać dziecka osobie trzeciej jeśli nie uda się skontaktować z opiekunami i uzyskać ich potwierdzenia o upoważnieniu innej osoby z powodu nagłej sytuacji.
3.    Osoba odbierająca dziecko zostanie przez nie  rozpoznana i akceptowana.
4.    Osoba odbierająca dziecko jest trzeźwa i jej zachowanie nie wzbudza podejrzeń personelu przedszkola.
5.    Dopuszcza się możliwość nie wydania dziecka przez personel przedszkola osobie wcześniej pisemnie do tego nieupoważnionej bez konieczności uzasadniania tej decyzji.

&5

1. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17.00 i nie ma możliwości skontaktowania się z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka, opiekę przejmuje nauczyciel lub dyrekcja przedszkola.
2. Decyzję o dalszym postępowaniu każdorazowo podejmuje dyrekcja przedszkola, która będzie informowana o w/w sytuacjach.
3.    Zobowiązuje się rodziców, aby zawsze po godzinach zamknięcia przedszkola udali się na teren przedszkola, gdzie w widocznym miejscu (na oknie najbliższym drzwi frontowych) będzie wywieszona informacja o decyzji podjętej przez dyrekcję przedszkola. 
4.    Do informacji podaje się telefon przedszkola: 61 8200753
5.    Jednocześnie przypomina się rodzicom o podjętych przez nich zobowiązaniach finansowych wynikających z podpisywanej na początku roku szkolnego umowy wobec pracowników przedszkola podejmujących się opieki nad dzieckiem w godzinach po zamknięciu przedszkola.

&6

1.    W przypadkach konfliktowych między rodzicami na terenie przedszkola dotyczących odbioru dziecka z przedszkola, dyrekcja zgłasza ten fakt policji i w obecności policji nastąpi wydanie dziecka z przedszkola.
2.    Nie będą respektowane przez dyrekcję przedszkola żadne nie poświadczone przez sąd oświadczenia matki czy ojca mające na celu nie wydawanie dziecka z przedszkola jednej ze stron.
3.    Respektowane będą tylko decyzje sądowe dotyczące ograniczenia czy też odebrania władzy rodzicielskiej lub inne decyzje ograniczające prawo do sprawowania opieki udokumentowane przez jedną ze stron.

&7

1.    Dyrekcja przedszkola zobowiązuje rodziców i prawnych opiekunów do przestrzegania i respektowania postanowień niniejszego regulaminu i pouczenia o powyższych zasadach osób wskazanych w upoważnieniach do odbioru dzieci z przedszkola.
2.    Osoby uprawnione do odbioru dzieci mogą być legitymowane przez pracowników przedszkola w sytuacjach, gdy opiekę nad grupą pełni osoba, która nie zna opiekunów odbierających dzieci (np. zastępstwo wychowawcy).
3.    Rodzice i prawni opiekunowie dzieci zobowiązani są do poinformowania osób upoważnionych do odbioru dzieci o zasadach legitymowania.

&8

1.    O rażącym łamaniu zasad niniejszego regulaminu rodzice i prawni opiekunowie informowani będą na piśmie przez dyrekcje przedszkola.
2.    W przypadku powtarzających się sytuacji naruszania regulaminu dyrekcja przedszkola w porozumieniu z Rada Pedagogiczna ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do przedszkola.
3.    Zasady wprowadzane w niniejszym regulaminie mają zapewnić bezpieczeństwo dzieciom w drodze do i z przedszkola, a więc nie przewiduje się ustępstw od w/w zasad.

&9

1.    Nauczyciele mają obowiązek powiadomienia wszystkich rodziców i prawnych opiekunów dzieci o konieczności zapoznania się z Regulaminem Przedszkola nr 127... i o zobowiązaniu do przestrzegania jego zasad złożonym na piśmie poprzez podpisanie na zebraniach deklaracji o zapoznaniu się z regulaminami.

&10

1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.


Data uchwalenia                                                                 Dyrektor przedszkola                                                      Rada Pedagogiczna
  23.06.2010r.                                                             M. Jaworowicz- Szczepaniak                                                  nauczyciele P127
 

REGULAMIN PRZEDSZKOLA NR 127 
W POZNANIU 


ZAWIERAJĄCY ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA PODCZAS DYŻURÓW  

 

   Do przedszkola podczas trwania dyżuru mogą uczęszczać wszystkie dzieci. Ze względu jednak na wieloletnią praktykę życia przedszkolnego, która wskazuje, że podczas trwania przerw świątecznych czy wakacyjnych w szkołach, w przedszkolach jest również mniej dzieci, powstała konieczność unormowania zasad działania placówki w tych okresach.

   W okresie wakacji letnich, ferii zimowych i innych przerw wakacyjnych (np. podczas okresu między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem), placówka pracuje na zasadach dyżurów. Jest to sytuacja spowodowana koniecznością zorganizowania pionu żywienia przy nietypowej liczbie dzieci, a ponadto planami urlopowymi i podziałem godzin nadliczbowych wśród nauczycieli.

§1


   
Podczas trwania dyżuru w Przedszkolu dzieci przebywają w grupach łączonych. W miarę możliwości grupy łączy się według kryterium wieku. W każdej grupie zapewniona jest opieka nauczyciela i pani woźnej, nie muszą to jednak być osoby na stałe związane z daną grupą.

§2
 

1.    Rodzice zobowiązani są do zapisywania dzieci na listy dyżurów wyłożone w holu przedszkolnym. Listy te pojawiać się muszą co najmniej tydzień przed terminem rozpoczęcia dyżuru. Przyjmowane też będą w sytuacjach nietypowych (np. nieobecność dziecka w przedszkolu) zgłoszenia telefoniczne dzieci na dyżur, ale rodzic zobowiązany jest potwierdzić zapisanie dziecka na listę własnoręcznie złożonym podpisem w najbliższym możliwym terminie.
2.    Na dyżur w miesiącu letnim (lipiec, sierpień) rodzice zobowiązani są zapisać dziecko w czerwcu danego roku szkolnego. Szczegółowe terminy zapisów zamieszczone będą na tablicy ogłoszeń.
3.    Aby dziecko mogło uczęszczać na dyżur w miesiącu letnim rodzic zobowiązany jest do podpisania umowy o świadczeniu usług z wyszczególnieniem dni, na które dziecko będzie zapisane i dokonać opłaty w terminie ustalonym przez dyrektora Przedszkola nr 127.
4.    Wszelkie zmiany umowy są możliwe tylko po indywidualnym uzgodnieniu z dyrektorem placówki, jeśli nie wpłyną negatywnie na bezpieczeństwo dzieci i organizacje pracy.

§3


Zapisanie dziecka na dyżur jest jednoznaczne z poniesieniem przez rodzica ustalonych opłat (w terminie wyznaczonym przez dyrektora) – opłat godzinowych i za każdy dzień zabezpieczonego wyżywienia. 
Aby opłaty mogły być odliczone w przypadku choroby dzieci, rodzice muszą poinformować placówkę o chorobie w pierwszym dniu nieobecności dziecka i po zakończeniu dyżuru dostarczyć zaświadczenie od lekarza o przebytej chorobie.

§4

 
     Rodziców zobowiązuje się do starannego planowania obecności dzieci podczas dyżurów, gdyż nieprzemyślane decyzje wpływają na dezorganizację pracy placówki i narażają przedszkole na duże straty finansowe!

 
§5


Jeśli na dyżur zostanie przyprowadzone dziecko wcześniej nie zapisane na listę przez opiekunów, nauczycielka może odmówić przyjęcia dziecka na salę np. jeśli przewiduje, iż przyjęcie go spowoduje przekroczenie liczby 25 dzieci w grupie.

§6

 
    Podczas pracy placówki w dyżurze, szczególnie podczas wakacji letnich, dyrektor  może podjąć decyzję o skróceniu na czas dyżuru godzin pracy placówki (np. w związku z ustalaniem planu urlopów nauczycieli).

§7

    Harmonogram pracy personelu podczas trwania dyżuru zostaje zatwierdzony przez dyrektora placówki po zapoznaniu się z liczbą dzieci zapisanych przez rodziców na listę dyżuru i ustaleniu liczby pracujących podczas dyżuru oddziałów. 

 

                                                                                     Zatwierdzam 
                                                                                         Dnia 23. 06. 2010r.    
                                                                                       M. Jaworowicz - Szczepaniak